Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 1 526,00 na opracowanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych leżących w ciągu dróg gminnych.

  2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 4 570,60 na remont istniejącej nawierzchni drogi w obrębie funduszu sołeckiego m. Żabnica.

  3. Wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 4 000,00 na utrzymanie mieszkaniowego zasobu.

  4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 356 155,43 zł na modernizację boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie – środki z rezerwy majątkowej, celowej dotyczącej budżetu obywatelskiego.

  5. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 4 900,00 zł na zakup wyposażenia obiektów sportowych – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.

  6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 900,00 zł na wykonanie przyłączenia zasilania przepompowni P2 wód opadowych na działce 74/4 obręb 5 m. Gryfino - środki z rezerwy majątkowej, celowej.

  7. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Wirów – 50,00 zł.

  8. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Steklinko – 740,00 zł.

  9. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Żórawie – 656,00 zł.

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz