Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 lipca 2018 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62 i 1000) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 560,00 na opłaty dotyczące realizowanego zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy budynku garażowo-magazynowego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie.
 2. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w wysokości 160,00 zł w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia środków na działalność bieżącą.
 3. Wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej w wysokości 250,00 zł w związku z koniecznością dokonania opłaty za wydanie upoważnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
 4. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gardnie w wysokości 5.000,00 zł w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych.
 5. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy w wysokości 5.000,00 zł w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont sufitów przy wyjściach ewakuacyjnych.
 6. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy w wysokości 49.000,00 zł w sprawie zabezpieczenia środków na remont dachu.
 7. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w wysokości 71.000,00 zł w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na utworzenie sali komputerowej.
 8. Wnioskami Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w wysokości 97.780,00 zł w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont dachu i zakup urządzenia wielofunkcyjnego.
 9. Wnioskami Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na prace remontowe w salach dydaktycznych i pomieszczeniach szkoły (143.000 zł) oraz na wyposażenie i środki dydaktyczne w związku z tworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych (26.000 zł) – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej w wysokości 118.573,00 zł.
 10. Wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Gryfinie w wysokości 4.210,00 zł w sprawie zabezpieczenia środków na remont instalacji centralnego ogrzewania – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.
 11. Wnioskami Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w wysokości 7.920,00 zł w sprawie zabezpieczenia środków na remont dachu i zakup materiałów do remontu łazienki personelu – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.
 12. Wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Gryfinie w wysokości 102.000,00 zł w sprawie zabezpieczenia środków na remont ogrodu przedszkolnego (zapewnienie bezpiecznych, równych ciągów komunikacyjnych) – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.
 13. Wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Gryfinie w wysokości 22.140,00 zł w sprawie zabezpieczenia środków na remont schodów i ścian klatki schodowej prowadzącej do kuchni – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.
 14. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w wysokości 10.000,00 zł w sprawie zabezpieczenia środków na remont schodów wejściowych – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.
 15. Wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 40.982,50 zł na realizacje projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” INT 128. Program będzie realizowany w latach 2018-2021 w ramach programu Współpracy Interreg VA.
 16. Koniecznością dokonania zmiany planu dotacji podmiotowej na zadania z zakresu oświaty pomiędzy rozdziałami – 53.215,00 zł.
 17. Wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 12.300,00 na zlecenie wykonania koncepcji wraz z analizą kosztów likwidacji korektora kanalizacji sanitarnej na ul. Mazowieckiej w Gryfinie w związku z wydobywaniem się drażniących gazów - środki z rezerwy majątkowej, celowej.
 18. Wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju oraz Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Żórawie - 2.759,20 zł.
 19. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Chlebowo – 1.200,00 zł.
 20. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Dołgie – 1.200,00 zł.
 21. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Daleszewo – 1.520,00 zł.
 22. Wnioskami Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Steklno – 1.348,00 zł.
 23. Wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie konieczności zabezpieczenia środków w wysokości 60.000,00 zł na modernizację świetlic wiejskich w m. Daleszewo, Wełtyń i Wirów.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie dochodów i wydatków w związku z:

 1. Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr 89/2018 w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie wynagrodzeń dla urzędników wyborczych – 2.687,00 zł.
 2. Otrzymywaniem zwrotu kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Gryfino – 53.215,00 zł.

Zatwierdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz