Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków w wysokości 6.300,00 zł na przeprowadzenie badań ankietowych na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. – środki z rezerwy ogólnej na zadania bieżące.

 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w celu zabezpieczenia środków w wysokości 150,00 zł na uiszczenie opłaty sądowej.

 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu prawidłowego ujęcia środków finansowych w wysokości 900,00 zł dotyczących opłaty za promocję Gminy Gryfino na stronie internetowej www.biegstulecia.pl. w związku z przystąpieniem gminy do ogólnopolskiej akcji „Narodowy Bieg 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – od Bałtyku do Tatr”.

 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 5.000,00 zł na szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla dyrektorów/kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w związku ze zmianą przepisów prawa - środki z rezerwy ogólnej na zadania bieżące.

 5. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej na realizację zadania z zakresu promocji - 3.000,00 zł.

 6. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków na wsparcie finansowe dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu – środki z rezerwy celowej na zadania majątkowe.

 7. Wnioskiem Dyrektora Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków w wysokości 20.000,00 zł na remont dachu sali do sztuk walki na stadionie – środki z rezerwy ogólnej na zadania bieżące.

 8. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej – dotacja celowa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 43.000,00 zł.

 9. Koniecznością uzupełnienia środków w wysokości 21.000,00 zł na świetlice szkole.

 10. Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie dochodów i wydatków w związku z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie wprowadzenia dochodów i wydatków dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 301.348,00 zł.

 2. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w sprawie wprowadzenia dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektu „Wspólne przestrzenie – terytorium i kultura” realizowanego w ramach Funduszy Małych Projektów (INTERREG VA) – w wysokości 19.649,00 zł.

 3. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 71/2018, którą zwiększono gminie dotację celową w wysokości 9.442,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środki z rezerwy poz. 25, działanie 13.1.2.1.W).

 4. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 74/2018, którą zwiększono gminie dotację celową w wysokości 28.577,00 zł na sfinansowanie zadań w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2.W).

 5. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 78/2018, którą zwiększono gminie dotację celową w wysokości 79.549,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (działanie 13.1.5.3.W).

 

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz