Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2 Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 56 354,00 zł na przebudowę drogi gminnej nr 412505Z tj. ulic Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie – środki z rezerwy celowej, majątkowej.

 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 1 517,00 zł na koszty postępowań sądowych.

 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 2 500,00 zł na naprawę bramy wjazdowej na teren cmentarza komunalnego w Gryfinie – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.

 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 500,00 zł na koszty dotyczące wypłaty ekwiwalentu przysługującego za przyjęcie oświadczenia o wstąpienie w związek małżeński poza urzędem.

 5. Wnioskiem Kierownika Referatu Informatyki w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 7 000,00 zł na dzierżawę urządzeń kopiująco-drukujących.

 6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 140 000,00 zł na stałe zastępstwa procesowe w postępowaniach o zapłatę należności oraz o eksmisję z nieruchomości – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej w wysokości 24 000,00 zł.

 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 2 500,00 zł na działalność bieżącą wydziału.

 8. Wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 4 000,00 zł na zadania z zakresu promocji.

 9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 2 700,00 zł na wydatki związane z remontami budynku urzędu.

 10. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 20,00 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń sygnalizacyjnych na drodze nr 31 przy remizie OSP w Radziszewie.

 11. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 2 100,00 zł na wypłaty ekwiwalentu dla ochotniczych straży pożarnych.

 12. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 142 415,00 zł na dotacje dla niepublicznej jednostki oświatowej – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej w wysokości 113 050,00 zł.

 13. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 12 110,00 zł na realizację projektu „Inwestujemy w naukę”.

 14. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 241,00 zł na wydatki dotyczące dystrybucji energii elektrycznej.

 15. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 51 830,00 zł na wydatki dotyczące dzierżawy i montażu ozdób dekoracji świątecznych.

 16. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 201 000,00 zł na zakup usług w zakresie gospodarki komunalnej – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej 101 000,00 zł.

 17. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 800,00 zł w obrębie funduszu sołeckiego m. Bartkowo.

 18. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 797,00 zł w obrębie funduszu sołeckiego m. Chlebowo.

 19. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 2 350,00 zł w obrębie funduszu sołeckiego m. Gardno.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie dochodów i wydatków w związku z:

 1. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 482/2018 w sprawie przyznania dotacji celowej w wysokości 41 867,06 zł na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (działanie 16.1.1.2.W).

 2. Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr 327/2018 w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji wyborczej – 600,00 zł.

 3. Wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Gryfinie w sprawie ujęcia dofinansowania z Funduszu Małych Projektów „Świąteczny czas wspólnej zabawy” – 13 175,00 zł.

 4. Wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w sprawie otrzymania dotacji celowej z Powiatu Gryfińskiego na usuwanie skutków pożaru domu mieszkańca gminy – 4 000,00 zł.

 5. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 491/2018 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 2 257,22 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2.W).

 6. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 489/2018 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 1  749, 00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2.W).

 7. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 460/2018 w sprawie przyznania dotacji celowej w wysokości 5 458,00 zł na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz sfinansowanie kosztów obsługi (działanie 13.4.1.5.W) oraz zmniejszenia dotacji na realizację programu „Dobry Start” o kwotę 96 100,00 zł (działanie 13.4.1.5.W).

 8. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 476/2018 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 195 876,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna (działanie 13.4.1.1.W).

 9. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 469/2018 w sprawie przyznania dotacji celowej w wysokości 212,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (działanie 1.4.1.4.W).

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz