Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert  na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 15 ust. 2a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450, poz. 650) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania ofert na zadanie ogłoszone w konkursie z dnia 19 lipca 2018 roku powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Barbara Lefik-Żarczyńska – Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, Kierownik Referatu Spraw Społecznych – Przewodnicząca Komisji.

  2. Daniel Cieślak - Inspektor w Referacie Spraw Społecznych - Członek Komisji.

  3. Ewa Filip – Pomoc Administracyjna w Referacie Spraw Społecznych - Członek Komisji.

  4. Halina Szczepańska - Parafialny Zespół Caritas przy parafii Narodzenia N. M. P. - Członek Komisji.

  5. Krzysztof Rudnicki - Uczniowski Klub Sportowy „Biały Pion” – Członek Komisji.

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. weryfikacja ofert pod względem formalnym;

  2. ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;

  3. proponowanie rozdzielenia środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino odpowiedzialnemu za zlecenie zadań;

  5. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450, poz. 650) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert ma obowiązek powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadania publicznego, z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi koniecznym jest powołanie Komisji Konkursowej. Zgodnie z ww. ustawą w skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Sporządził:
Daniel Cieślak