Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 600, 75023, 921, 758

76.910,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na:

  • zakup i montaż elementów na parkingu przy ul. 1 Maja w Gryfinie – 56.000,00 zł,

  • opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku urzędu do wymogów ppoż. – 13.530,00 zł,

  • opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku świetlicy w Czepinie pod kątem wykonania instalacji gazowej wraz z przyłączeniem do sieci gazowej – 7.380,00 zł, (środki z rezerwy celowej, majątkowej).

Dział 710, 758

25.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).

Dział 754

30.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu do ochrony dróg oddechowych strażaków.

 

Sprawdziła
Maria Waszczyk

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz