Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych numerami działek 221/4 i 221/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych numerami działek 221/4 i 221/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia ·21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę netto sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych numerami działek 286/3, 222/54 oraz 220/41, 220/34 i 222/56, w następującej wysokości:

  • działki nr 221/4 o pow. 0,0355 ha w wysokości – 25.810,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziesięć zł),

  • działki nr 221/6 o pow. 0,0106 ha w wysokości – 7.710,00 zł (siedem tysięcy siedemset dziesięć zł).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Uchwałą Nr XLII/429/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 221/4 o pow. 0,0355 ha oraz nr 221/6 o pow. 0,0106 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oznaczonych nr działek: 286/3, 222/54 oraz 220/41, 220/34 i 222/56.

Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.

Wartość rynkową działek, rzeczoznawca majątkowy ustalił w operatach szacunkowych w następującej wysokości:

  • działki nr 221/4 - 25.810,00 zł,

  • działki nr 221/6 – 7.710,00 zł.

Do ceny działki doliczony zostanie podatek VAT 23 %. Ponadto Nabywcy pokryją w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działek cen ustalonych przez rzeczoznawcę.

Sporządziła:
J. Woldańska