Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntu i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu najmu za lokale i budynki użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntu i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu najmu za lokale i budynki użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121,) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się:

 1. minimalne stawki czynszu netto za dzierżawę 1 m2 gruntów, użytkowanych na cele nierolne oraz pod powierzchnie reklamowe, w wysokościach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Podatek od towarów i usług nalicza się oddzielnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. minimalne stawki czynszu netto za dzierżawę gruntów użytkowanych na cele rolne oraz wykorzystywanych do produkcji rolniczej, w wysokościach określonych w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 3. minimalne stawki czynszu netto za powierzchnie reklamowe na terenie Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie, w wysokościach określonych w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Podatek od towarów i usług nalicza się oddzielnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. minimalne stawki czynszu netto za najem 1 m2 powierzchni lokali i budynków użytkowych, w wysokościach określonych w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Podatek od towarów i usług nalicza się oddzielnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. stawkę czynszu za najem 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego lub budynku użytkowego, do czasu adaptacji pomieszczeń na cele związane z działalnością gospodarczą, ale nie dłużej niż na okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy najmu – jak na cele składowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 6. podział miasta i gminy Gryfino na strefy, w celu ustalenia czynszu za najem lokali i budynków użytkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W przypadku wydzierżawienia gruntów na inne cele niż wymienione w załącznikach Nr 1 i 2, do niniejszego zarządzenia, ustala się stawkę czynszu w drodze rokowań.

§ 3. 1. Ustalone stawki czynszu, podlegać będą corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 1. W przypadku braku wzrostu wskaźnika określonego w ust. 1, ustalone stawki czynszu pozostają na dotychczas określonym poziomie.

§ 4. 1. Za nieruchomości wydzierżawiane na ogrody i ogrody przydomowe, uważa się nieruchomości o powierzchni dzierżawnej do 500 m2, a roczna opłata z tytułu dzierżawy ogrodu, nie może być niższa niż 32,00 zł netto.

 1. W przypadku gdy powierzchnia dzierżawionego gruntu przekracza 500 m2, czynsz będzie ustalany jak za ogród, powyżej tej powierzchni - jak na cele rolne i wysokość rocznego czynszu w tej części nie może być niższa niż 32 złote netto.

 2. W przypadku gruntów bez sklasyfikowanego użytku rolnego, wydzierżawianych na ogrody i ogrody przydomowe – do ustalenia czynszu za ich dzierżawę stosuje się przelicznik jak dla klasy VI użytku zielonego.

 3. Powierzchnię dzierżawionego gruntu zaokrągla się w górę do pełnego metra.

§ 5. 1. Za nieruchomości wydzierżawiane na cele rolne, uważa się nieruchomości o powierzchni dzierżawnej powyżej 500 m2.

 1. Roczna opłata z tytułu dzierżawy gruntu na cele rolne nie może być niższa niż 32,00 zł.

 2. Powierzchnię dzierżawionego gruntu zaokrągla się w górę do pełnego metra.

 3. Nie ustala się czynszu od gruntów zadrzewionych i zakrzewionych oraz sklasyfikowanymi jako nieużytki.

§ 6. W lokalach lub pomieszczeniach położonych na poziomie podziemnej kondygnacji budynku lub pozbawionych naturalnego oświetlenia, stawki czynszu wymienione w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia, obniża się o 20%.

§ 7. Dopuszcza się możliwość stosowania zwolnień z czynszu lub ulg, w stosunku do stowarzyszeń, organizacji społecznych z wyłączeniem partii politycznych, oraz jednostek użyteczności publicznej, wykorzystujących nieruchomości gminne na cele statutowe niezwiązane z prowadzeniem działalności zarobkowej, z uwzględnieniem zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

§ 8. W przypadku nieopuszczenia nieruchomości po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, a także z tytułu bezumownego zajmowana nieruchomości, licząc od dnia powzięcia informacji o bezumownym korzystaniu, naliczana będzie oplata z zastosowaniem stawki czynszu obowiązującego w ostatnim miesiącu trwania umowy lub przewidzianego dla danej funkcji w niniejszym zarządzeniu.

§ 9.1. Tracą moc zarządzenia:

 1. Nr 0050.128.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali i budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Gryfino.

 2. Nr 0050.20.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.128.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali i budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Gryfino.

 3. Nr 0050.18.2014 z dnia 18 marca 2014, zmieniające zarządzenie Nr 0050.128.2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. zmienione zarządzeniem Nr 0050.20.2013 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali i budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Gryfino.

 4. Nr 0050.158.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.128.2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. zmienione zarządzeniem Nr 0050.20.2013 z dnia 4 marca 2013 oraz zarządzeniem Nr 0050.18.2014 z dnia 18 marca 2014, w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali i budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Gryfino.

 5. Nr 0050.06.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych pod ustawienie pojemników na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstyliów gospodarczych.

 6. Nr 0050.36.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.128.2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali i budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Gryfino.

§ 10. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, bieżące gospodarowanie mieniem komunalnym należy do kompetencji burmistrza. Z uwagi na konieczność ujednolicenia przepisów dotyczących ustalenia stawek czynszu za nieruchomości wydzierżawiane i wynajmowane, stanowiące własność Gminy Gryfino oraz ustalenia stawek za nieruchomości wynajmowane na inne cele niż określone w dotychczas obowiązujących aktach prawnych, należało wydać przedmiotowe zarządzenie.

Sporządziła:
Teresa Drążek