Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050-28/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zmienionego Zarządzeniem nr 0050.141.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 listopada 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2018r.


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050-28/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zmienionego  Zarządzeniem nr 0050.141.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 listopada 2016r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 9a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz.1390) zarządza, co następuje:

§1. W Zarządzeniu nr 0050-28/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2011r.  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zmienionym zarządzeniem nr 0050.141.2016 Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino z dnia 29 listopada 2016r. §2 otrzymuje nowe brzmienie:
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

  1. Monika Wilczyńska – przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
  2. Paulina Pawłowska - przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
  3. Agnieszka Kraśniak – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  4. Wojciech Derenowski – przedstawiciel Policji
  5. Iwona Brokmeier – przedstawiciel oświaty
  6. Hanna Oleś – przedstawiciel ochrony zdrowia
  7. Irena Perlik – przedstawiciel organizacji pozarządowej
  8. Magdalena Kwiecień – przedstawiciel zespołu kuratorskiej służby sądowej
  9. Jolanta Majewska – przedstawiciel poradni psychologiczno – pedagogicznej

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz. 1390) Burmistrz powołuje zespół interdyscyplinarny, którego skład określa w/w ustawa. W związku z brakiem możliwości czynnego udziału w pracach Zespołu niektórych członków  z powodu zmiany sytuacji zawodowej oraz wnioskami Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie, Kierownika Kuratorskiej Służby Sądowej w Gryfinie w sprawie oddelegowania nowych przedstawicieli w/w instytucji do pracy w Zespole zasadnym jest dokonanie zmiany członków Zespołu jak w zarządzeniu.

M. Wilczyńska