Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 700

182.400,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na zmianę sposobu użytkowania świetlicy na dwa lokale mieszkalne w Wysokiej Gryfińskiej.

Dział 750, 758

1.869,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Biura Obsługi Rady w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą.

3.500,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą.

Dział 900

1.100,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia brakujących środków finansowych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do przystani wędkarskiej w Gryfinie.

20.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w celu prawidłowego ujęcia środków dotyczących demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia azbestu.

Dział 921, 758

10.000,00 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu ujęcia dotacji ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

20.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków dla Gryfińskiego Domu Kultury na dofinansowanie 12 Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).

Zatwierdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz