Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Sobiemyśl – dz. nr 17/25, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 października 2018 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Sobiemyśl – dz. nr 17/25, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000,poz. 1349, poz. 1432), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1693, poz. 1669)  - zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 17/25, położonej w obrębie ewidencyjnym Sobiemyśl, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, na kwotę 114.000,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy złotych).

§2. Po zastosowaniu bonifikaty ustalonej zgodnie z uchwałą Nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r. – należność wyliczona do zapłaty zostanie zmniejszona o kwotę nakładów na wymianę stolarki okiennej poniesionych przez najemcę.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomość, położona w obrębie ewidencyjnym Sobiemyśl, oznaczona numerem działki 17/25, zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 1a (w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny) oraz budynkiem gospodarczym - przeznaczona została do sprzedaży  na rzecz obecnego najemcy Uchwałą Nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r. Ponadto ww. uchwałą wyrażona została zgoda na udzielenie 95 % bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i pomieszczeń przynależnych, nabywanych za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 6 lipca 2018r. określił wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej, na kwotę 114.000,00 zł (sto czternaście tysięcy złotych) netto, w tym:

  • wartość budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej, składającego się z jednego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 74,92 m2 - 103.200,00 zł,
  • wartość rynkowa dz. nr 17/25 o powierzchni 0,0608 ha (zabudowanej ww. budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 22,92 m? – 9.200,00 zł.

Przy ostatecznym rozliczeniu, wyliczona należność z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej - zostanie pomniejszona o koszt poniesionych przez najemcę nakładów na wymianę stolarki okiennej.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska