Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 lipca 2018 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62 i 1000) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 18.000,00 na publikacje ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej i branżowej dot. zbycia nieruchomości przy Centrum Wodnym Laguna.
 2. Wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 500,00 zł na zakup materiałów na remont pomieszczeń urzędu.
 3. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w wysokości 15.000,00 zł w sprawie zabezpieczenia środków na zakup ławek i krzeseł dla uczniów klas IV - VIII.
 4. Wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 50.000,00 zł na remont pomieszczenia w celu utworzenia pracowni komputerowej i sali wyciszeń – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.
 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 43.762,00 zł na opłatę za I kwartał b.r. za odprowadzenie do wód, wód opadowych i roztopowych.
 6. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 20.000,00 zł na dotację celową dla Gryfińskiego Domy Kultury na organizację Festiwalu Twórczości Ludowej w Bartkowie.
 7. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenie środków w wysokości 1.230,00 zł na aktualizację kosztorysu dotyczącego utworzenia inkubatora kuchennego w Steklnie.
 8. Wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 48.000,00 zł na remont ciągów pieszych i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej świetlicy wiejskiej w Wełtyniu.
 9. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Sobieradz – 1.000,00 zł.
 10. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Wysoka Gryfińska – 106,00 zł.
 11. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Steklno – 152,00 zł.
 12. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 30.000,00 zł na doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w Borzymiu i doposażenie placu zabaw w Gryfinie przy ul. Artyleryjskiej – 30.000,00 zł.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie dochodów i wydatków w związku z:

 1. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 198/2018 w sprawie przyznania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe – 290.291,06 zł (środki z rezerwy poz. 26, działanie 3.1.2.2.W).
 2. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 187/2018 w sprawie przyznania dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania – 1.360,62 zł (środki z rezerwy poz. 24, działanie 13.1.2.1.W).
 3. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 203/2018 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 3.822,00 zł (działanie 13.1.2.2.W).
 4. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 213/2018 w sprawie przyznania dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych – 18.000,00 zł (środki z rezerwy poz. 25, działanie 13.1.2.1.W).

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz