Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFIN0 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino w następującej wysokości:

  • działki nr 687 o pow. 1002 m2 w wysokości  - 85.000,- zł (osiemdziesiąt pięć tys. zł),

  • działki nr 686 o pow. 787 m2 w wysokości    - 70.000,- zł (siedemdziesiąt tys. zł),

  • działki nr 684 o pow. 792 m2 w wysokości    - 73.000,- zł (siedemdziesiąt trzy tys. zł),

  • działki nr 683 o pow. 906 m2 w wysokości    - 87.000,-zł (osiemdziesiąt siedem tys. zł),

  • działki nr 682 o pow. 840 m2 w wysokości    - 80.000,-zł (osiemdziesiąt tys. zł),

  • działki nr 703 o pow. 952 m2 w wysokości    - 91.000,-zł (dziewięćdziesiąt jeden tys. zł).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone nr działek: 687, 686, 684, 683, 682 i 703, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, uchwałą nr XLIII/439/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r. przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (2 MNj).

Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu - cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.

Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonych w operatach szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
J. Woldańska