Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.85.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół

ZARZĄDZENIE Nr 0050.85.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów:
1. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy,
Chwarstnica, ul. Gryfińska 19, 74-100 Gryfino.
2. Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie
Gardno, ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino

Na podstawie art. 63 ust. 14, 15, 16 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, poz. 1000) zarządzam:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy z siedzibą w Chwarstnicy przy ul. Gryfińskiej 19, 74-100 Gryfino, w składzie:

 1. Swietłana Sochaj - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Olga Woś - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji,
 3. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji,
 4. Ewa Sznajder - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji,
 5. Izabela Pawlak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji,
 6. Katarzyna Wyrobek-Korżak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji,
 7. Ewa Kaźmierczak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji,
 8. Elwira Wolny - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji,
 9. Anna Kopija - przedstawiciel rady pedagogicznej - członek komisji,
 10. Katarzyna Świtała - przedstawiciel rady pedagogicznej - członek komisji,
 11. Piotr Kawka - przedstawiciel rady rodziców - członek komisji,
 12. Monika Sarna - przedstawiciel rady rodziców - członek komisji,
 13. Janina Zawadzka - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji,
 14. Elżbieta Ulanowska - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji,
 15. Natalia Sikora - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji.

§ 2. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie z siedzibą w Gardnie przy ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino w składzie:

 1. Swietłana Sochaj - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Olga Woś - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji,
 3. Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji,
 4. Ewa Sznajder - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji,
 5. Izabela Pawlak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji,
 6. Katarzyna Wyrobek-Korżak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji,
 7. Ewa Kaźmierczak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji,
 8. Elwira Wolny - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek komisji,
 9. Anna Kramek-Szubert - przedstawiciel rady pedagogicznej - członek komisji,
 10. Anita Nowak - przedstawiciel rady pedagogicznej - członek komisji,
 11. Wiesław Romanowicz - przedstawiciel rady rodziców - członek komisji,
 12. Wioletta Święcicka - przedstawiciel rady rodziców - członek komisji,
 13. Janina Zawadzka - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji,
 14. Dariusz Ulanowski - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji,
 15. Natalia Sikora - przedstawiciel związku zawodowego - członek komisji.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku z ogłoszeniem konkursów na stanowiska dyrektorów:

 1. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy,
  Chwarstnica, ul. Gryfińska 19, 74-100 Gryfino.
 2. Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie,
  Gardno, ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z art. 63 ust. 14, 15, 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) powołuje komisje konkursowe do przeprowadzenia postępowań konkursowych.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska