Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2018r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2018r.


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie

Na podstawie art.4 (1) ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz.487 ze zmianami) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gryfinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr.0050.121.2013 z dnia 06 listopada 2013r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

W związku ze zmianami organizacyjnymi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych niezbędne jest wprowadzenie zaktualizowanego Regulaminu Organizacyjnego, który określa tryb pracy i sposób funkcjonowania Komisji.

A. Kraśniak