Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 130 000,00 na remonty i utrzymanie dróg i ciągów komunikacyjnych oraz na remont alejek na cmentarzu komunalnym – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.

  2. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 60 000,00 zł na utworzenie Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (I etap).

  3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 10 000,00 zł na obsługę prawną w zakresie windykacji należności.

  4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 50 981,89 zł na realizację zadań bieżących.

  5. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych i Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Czepino – 1 178,00 zł.

  6. Wnioskiem Naczelnika Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowego ujęcia środków na usunięcie drzew – 2 000,00 zł.

  7. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Pniewo – 1 900,00 zł.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie dochodów i wydatków w związku z:

  1. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 240/2018 w sprawie przyznania dotacji celowej na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 53 576,90 zł (działanie 16.1.1.2.W).

  2. Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr 133/2018 w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 88 844,00 zł.

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz