Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Kierownika Referatu Informatyki w sprawie prawidłowego ujęcia środków na zakup materiałów eksploatacyjnych i nośników CD/DVD – 1 070,19 zł.

 2. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na zakup usług remontowych oraz na działalność bieżącą – 2 529,36 zł.

 3. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na zadania z zakresu promocji – 1 600,00 zł.

 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na działalność bieżącą wydziału – 41 867,06 zł.

 5. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na opłacenie dostępu do platformy Witkac.pl oraz na zadania z zakresu kultury – 12 700,00 zł.

 6. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na montaż rolet wewnętrznych – 1 450,00 zł.

 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w sprawie zabezpieczenia środków na obsługę prawną w zakresie windykacji należności cywilnoprawnych – 6 516,02 zł.

 8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących wyborów – 2 674,08 zł.

 9. Wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej w sprawie oszczędności budżetowych i Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń straży miejskiej – 62 700,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej 58 083,52 zł).

 10. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na remont wjazdów do remizy OSP w Sobieradzu – 2 000,00 zł.

 11. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie zabezpieczenia środków na dotacje dla jednostek ochotniczych staży pożarnych jako wkład własny do zakupu ubrań specjalnych oraz wentylatorów oddymiających – 11 830,00 zł.

 12. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie w sprawie prawidłowego ujęcia środków na wynagrodzenia – 55 000,00 zł.

 13. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie w sprawie oszczędności budżetowych oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gardnie w sprawie zabezpieczenia środków na wynagrodzenia – 60 000,00 zł.

 14. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie w sprawie oszczędności budżetowych (10 000,00 zł) oraz Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia środków na wynagrodzenia – 12 000,00 zł ( środki z rezerwy ogólnej, bieżącej 2 000,00 zł).

 15. Wnioskiem Kierownika Dziennego Domu „Senior +” w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).

 16. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na promocję projektu „Inwestujemy w naukę” – 3 200,00 zł.

 17. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na energię elektryczną – 41 639,67.

 18. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 699,70 zł w obrębie funduszu sołeckiego m. Czepino.

 19. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 500,00 zł w obrębie funduszu sołeckiego m. Mielenko Gryfińskie.

 20. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na wykonanie wiaty w Wełtyniu oraz na zadania z zakresu kultury fizycznej – 7 060,00.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie dochodów i wydatków w związku z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie zmniejszenia środków na zadania z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego o kwotę 3 012,00 zł (działanie 16.1.1.2.W, rezerwa poz. 73).

 2. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 514/2018 w sprawie zmniejszenia dotacji celowych o kwotę 55 462,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 2 743,00 zł (działanie 20.1.3.1 W), na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 27 673,00 zł (działanie 13.1.2.1 W) oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 25 046,00 zł (działanie 13.1.2.1 W, z rez. celowej poz. 25).

 3. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 500/2018 w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 68 000,00 zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (działanie 13.1.2.6.W).

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz