Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa i wyborów nowego składu rady sołeckiej w sołectwie Krzypnica

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 3 października 2018 r.

w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa i wyborów nowego składu rady sołeckiej w sołectwie Krzypnica

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz § 25 ust.1, w związku z § 33 ust. 2 pkt 2 i ust. 5 Statutu sołectwa Krzypnica, stanowiącego załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXI/294/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 43 poz. 802) zmienionej uchwałą Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94, poz. 1695) oraz uchwalą Nr XXXI/292/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 398) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam przedterminowe wybory sołtysa i wybory nowego składu rady sołeckiej w sołectwie Krzypnica.

  1. Zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Krzypnica w celu wyboru sołtysa oraz wyborów nowego składu rady sołeckiej na bieżącą kadencję (2015-2019).

  2. Termin zebrania wyznaczam na dzień 11 października 2018 r. o godz. 1800 w Świetlicy Wiejskiej w Krzypnicy.

§ 2. 1. Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa Krzypnica.

  1. Prawo do głosowania mają mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa Krzypnica bądź przebywający w nim z zamiarem stałego pobytu i posiadający czynne prawa wyborcze.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz opiekunowi sołectwa - pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stronie internetowej: www.bip.gryfino.pl oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
W związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa oraz złożonymi rezygnacjami członków rady sołeckiej sołectwa Krzypnica – należy przeprowadzić wybory sołtysa oraz wybory nowego składu rady sołeckiej na bieżącą kadencję.

Sporządziła:
Izabela Buckowska