Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 grudnia 2018 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1 Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie prawidłowego ujęcia środków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino – 120 000,00 zł.
  2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie uzupełnienia środków na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2 300,00 zł.
  3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w sprawie uzupełnienia środków dotyczących wypłat dla inkasentów – 1 990,00 zł.
  4. Wnioskiem Kierownika Biura Obsługi Rady w sprawie zabezpieczenia środków na działalność bieżącą – 2 500,00 zł.
  5. Wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków na zwrot dotacji dotyczącej wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej – 159,38 zł.
  6. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w sprawie prawidłowego ujęcia środków na wynagrodzenia w świetlicach szkolnych – 2 500,00 zł.
  7. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 824,00 zł w obrębie funduszu sołeckiego m. Sobieradz.

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Maria Waszczyk

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz