Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 750

120,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowo-Księgowego w celu prawidłowego ujęcia środków na zadania bieżące.

Dział 852, 758

3.500,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków dla Dziennego Domu Senior + w Gryfinie na sfinansowanie wydruku tomiku wierszy (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).

Dział 853, 758

3.095,05 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na realizację projektów „Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności” oraz „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie” (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).

Dział 854

21.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900, 758

7.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej i Kołątaja” (środki z rezerwy majątkowej, celowej).

Dział 921

200,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków na realizację zadania w obrębie funduszu sołeckiego m. Chlebowo.

1.300,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków na realizację zadania w obrębie funduszu sołeckiego m. Parsówek.

250,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków na realizację zadania w obrębie funduszu sołeckiego m. Drzenin.

700,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków na realizację zadania w obrębie funduszu sołeckiego m. Stare Brynki.

800,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków na realizację zadania w obrębie funduszu sołeckiego m. Daleszewo.

1.200,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków na realizację zadania w obrębie funduszu sołeckiego m. Mielenko Gryfińskie.

500,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia środków na realizację zadania w obrębie funduszu sołeckiego m. Żabnica.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz