Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 110/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 110/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę netto sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 110/2 o pow. 0,0013 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działek 110/1 i 109, w wysokości 800,00 zł (osiemset złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XLI/407/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 listopada 2017 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 110/2 o pow. 0,0013 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr działek 110/1 i 109.

Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.

Wartość rynkową działki, rzeczoznawca majątkowy ustalił w operacie szacunkowym w wysokości 800,00 zł. Do ceny działki doliczony zostanie podatek VAT 23 %. Ponadto Nabywcy pokryją w całości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.

Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie do zbycia działki ceny ustalonej przez rzeczoznawcę.

Sporządziła:
Jolanta Woldańska