Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowywania projektu Statutu Gminy Gryfino i innych projektów aktów prawnych

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowywania projektu Statutu Gminy Gryfino i innych projektów aktów prawnych

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół do spraw przygotowania projektu Statutu Gminy Gryfino i projektów aktów prawnych, wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, w następującym składzie:

  1. Elżbieta Kasprzyk – Przewodnicząca Rady Miejskiej – Przewodnicząca Zespołu,

  2. Tomasz Namieciński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,

  3. Ewa Sznajder – Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino,

  4. Beata Ludwiczak – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,

  5. Alicja Kowalska – Kierownik Biura Obsługi Rady,

  6. Grzegorz Jastrowicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,

  7. Daniel Adamczyk – Kierownik Referatu Informatyki.

§ 2. 1. Przewodnicząca organizuje i koordynuje pracę zespołu oraz zwołuje jego posiedzenia.

  1. W celu prawidłowej realizacji zadania, Przewodnicząca może zapraszać do udziału w pracach zespołu inne osoby niż wymienione w § 1.

  2. Zespół ulega rozwiązaniu po podjęciu przez Rade Miejską w Gryfinie uchwał, o których mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, zmieniającą samorządowe ustawy ustrojowe, m.in. ustawę o samorządzie gminnym, istnieje konieczność przygotowania nowego projektu Statutu Gminy Gryfino, który uwzględniał będzie nowe regulacje prawne. Zmiany dotyczyć będą w głównej mierze przepisów normujących funkcjonowanie organu stanowiącego gminy, ale również zagadnień związanych z budżetem obywatelskim, obywatelską inicjatywą uchwałodawczą oraz raportem o stanie gminy. Przygotowywane projekty uchwał będą miały zastosowanie do następnej kadencji organów gminy.

Sporządziła:
Alicja Kowalska