Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmian planu wydatków budżetu Gminy Gryfino , dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 600

12.980 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju w celu sfinansowania odszkodowania i opłat w związku z wyrokiem sądowym.

Dział 754

15.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie pojazdów ochotniczych straży pożarnych.

Dział 801, 758

24.550 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu wdrożenia nowego oprogramowania oraz przeprowadzenia szkolenia w tym zakresie (środki z rezerwy ogólnej).

Dział 900

12.980 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju w celu prawidłowego ujęcia wydatków dotyczących demontażu oświetlenia świątecznego.

Zatwierdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz