Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert złożonych w otwartym naborze i wyboru Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji do oceny ofert złożonych w otwartym naborze i wyboru Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, poz. 1475, poz. 2433) oraz zarządzenia Nr 0050.25.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do oceny ofert złożonych w ogłoszonym w dniu 23 lutego 2018 r. otwartym naborze na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz wyboru Partnera.

§ 2. W skład Komisji wchodzą:

  1. Grzegorz Jastrowicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Przewodniczący Komisji;

  2. Marta Karpicka – Inspektor w Referacie Edukacji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Sekretarz Komisji;

  3. Magdalena Januszewska – Inspektor w Referacie Edukacji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Członek Komisji.

§ 3. Do zadań Komisji należy:

  1. weryfikacja ofert pod względem formalnym;

  2. ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego naboru;

  3. wybór Partnera z uwzględnieniem kryteriów zawartych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.);

  4. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zarządzeniem Nr 0050.25.2018 z dnia 23 lutego 2018 r. ogłosił otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Komisję powołuje się w celu oceny ofert złożonych w ramach przedmiotowego naboru oraz wyboru Partnera.

Sporządziła:
Marta Karpicka