Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.92.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie, z siedzibą w Gardnie przy ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino

ZARZĄDZENIE Nr 0050.92.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie, z siedzibą w Gardnie przy ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 21, w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) zarządzam, co następuje:
§ 1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu powierza się Pani Agnieszce Sudakow stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie z siedzibą w Gardnie przy ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino na okres od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

§ 2. Zarządzenie wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2018 roku wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie z siedzibą w Gardnie przy ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino, który uzyskał większość głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji.

W związku z powyższym Burmistrz, jako organ prowadzący, zgodnie z art. 63 ust. 1 i 21, w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290) powierza stanowisko dyrektora szkoły na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska