Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.29.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE Nr 0050.29.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948; z 2017 r. poz. 60, poz. 573, poz. 1909) zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej.

§ 2.1. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów oraz określone wysokości dotacji celowych na poszczególne zadania stanowi Załącznik.

  1. Wsparcie zadań do realizacji podmiotom, o których mowa w ust. 1 nastąpi  w drodze umowy.

  2. Realizacja zadań następuje nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Niniejsze zarządzenie rozstrzyga w części ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej, ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.8.2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku.

Po weryfikacji formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Opiniującą, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonał wyboru ofert uwzględniając możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnego zadania, zgodność oferty z opisem zadania, przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania), proponowaną, jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których podmiot będzie realizował zadanie publiczne, wysokość środków własnych i publicznych przeznaczonych na realizację zadania, rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczania dotacji w latach poprzednich.

Sporządził:
Daniel Cieślak