Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 700

10.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków na montaż systemu alarmowego oraz opracowanie ekspertyzy technicznej dla budynku komunalnego.

Dział 750, 758

5.800,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w celu prawidłowego ujęcia środków w związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

8.917,02 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Finansowo-Księgowego w związku z koniecznością zabezpieczenie środków na zwrot dotacji dotyczącej administracji zleconej (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej)

Dział 851

2.380,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu przekazania środków dla Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie na refundację kosztów za korzystanie z autobusu w ramach dowozu dzieci na półkolonie zimowe.

Dział 852

1.992,96 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 6/2018, którą zwiększono gminie dotację celową na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (środki z rezerwy poz. 24, działanie 13.1.2.1.W).

Dział 900

90.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia brakujących środków finansowych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do przystani wędkarskiej w Gryfinie.

50.000,00 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju w celu zabezpieczenia środków finansowych na energię elektryczną zasilającą przepompownię wód opadowych i sanitarnych.

 

Zatwierdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz