Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.86.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino prowadzonej przez Gminę Gryfino

ZARZĄDZENIE Nr 0050.86.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 lipca 2018 roku

w sprawie ustalenia terminów przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino prowadzonej przez Gminę Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649, poz. 949, z 2018 r. poz. 691) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino prowadzonej przez Gminę Gryfino w roku szkolnym 2017/2018 w terminie od 01 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino prowadzonej przez Gminę Gryfino, w której funkcjonują oddziały przedszkolne.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych działają tak samo jak przedszkola publiczne, m.in. zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia funkcjonują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, na wspólny wniosek dyrektora szkoły i rady szkoły a w przypadku braku rady szkoły - na wspólny wniosek dyrektora szkoły i rady rodziców.

W związku z powyższym na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino, poparty podpisami wszystkich rodziców, których dzieci uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w tej szkole, organ prowadzący ustala przerwy w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska