Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 marca 2018 w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 12/6

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 marca 2018

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 12/6

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz. 130), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50) - zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 12/6, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, w wysokości 171.302,59 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy).

§2. Ww. cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 12 w Gryfinie przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemców Uchwałą Nr XXXIII/258/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 05 stycznia 1993 r. Ponadto Uchwałą Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. wyrażona została zgoda na udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży ww. lokalu w przypadku gdy lokal ten zostanie nabyty przez najemcę za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 2 października 2017r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej, na kwotę 168.000 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto, w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni 56,70 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 7,00 m2, oraz udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 162.700 zł,

  • wartość udziału 39/1000 w prawie własności działki gruntu nr 143 obręb 3 miasta Gryfino, o powierzchni 0,108 ha – 5.300 zł.

Ww. wartość rynkowa nieruchomości zwiększona została o kwotę 3.302,59 zł (trzy tysiące trzysta dwa złote 59/100), na którą składa się: 23 % podatku VAT od wartości udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (1.219,00 zł) oraz fundusz remontowy przyjęty na dzień 12.03.2018 r. (2.083,59 zł). Tym samym cena nieruchomości wskazana na miesiąc marzec 2018 r. wynosi – 171.302,59 zł.

Przy ostatecznym rozliczeniu, cena nieruchomości lokalowej zostanie zwiększona o sumę miesięcznych przypisów wpłat dokonanych przez Gminę Gryfino na poczet funduszu remontowego (od miesiąca kwietnia 2018r. do daty sprzedaży lokalu).

Sporządziła:
Izabela Szczepańska