Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 września 2018 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 2 100,00 zł na kruszenie gruzu – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.
 2. Wnioskiem Kierownika Referatu Informatyki w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 2 000,00 zł na wdrożenie rozwiązań do systemu Ratusz.
 3. Wnioskiem Zastępcy Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 800,00 na szkolenie dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.
 4. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 800,00 na szkolenie dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.
 5. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 800,00 na szkolenie dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.
 6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 800,00 na szkolenie dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.
 7. Wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Wirów – 450,00 zł.
 8. Wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na realizację edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego ”Niepodległa” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Gryfinie – 2 500,00 zł.
 9. Wnioskami Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 349 229,89 zł na budowę ogródka sensorycznego w Gryfinie – środki z rezerwy majątkowej, celowej dotyczącej budżetu obywatelskiego.
 10. Wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 800,00 na szkolenie dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.
 11. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenie środków na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych – 12 500,00 zł.
 12. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenie środków w wysokości 12.200,00 zł na zakup kontenera socjalnego z przeznaczeniem na boisko sportowe w m. Pniewo – 4 700,00 zł środki z rezerwy celowej, majątkowej.
 13. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 2 367,00 na zakup odkurzaczy – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie dochodów i wydatków w związku z:

 1. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 190/2018 w sprawie przyznania dotacji celowej na Przebudowę drogi gminnej nr 412505Z, tj. ulicy: Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie położonej na terenie działek nr 21/11, 21/18 w obrębie Gryfino 4 (różnica pomiędzy wprowadzonym planem a decyzją)– 899,63 zł (środki z rezerwy poz. 45, działanie 19.1.4.6.W).
 2. Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr 216/2018 w sprawie zmiany przyznanej dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 1 855,00 zł.
 3. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 296/2018 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 726,00 zł (działanie 13.1.2.2.W).
 4. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 323/2018 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego o kwotę 3 012,00 zł (działanie 16.1.1.2.W, rezerwa poz. 73).
 5. Wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie otrzymania wsparcia finansowego na edukację patriotyczną i obywatelską dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego ”Niepodległa” – 10 000,00 zł.
 6. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 266/2018 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 4 560,00 zł (działanie 13.1.2.2.W, rezerwa poz. 33).
 7. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 309/2018 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione o kwotę 3 000,00 zł (działanie 20.1.3.1.W) oraz w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 69 703,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (działanie 13.1.2.1.W.)
 8. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 328/2018 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych o kwotę 428,72 zł (działanie 13.1.2.1.W, rezerwa celowa poz. 24).
 9. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 332/2018 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczeń wychowawczych o kwotę 223 039,00 zł (działanie 13.4.1.5.W, rezerwa celowa poz. 77).
 10. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 317/2018 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin o kwotę 4 123,71 zł (działanie 13.4.1.6.W).

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz