Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Sobiemyśl – dz. nr 17/53 i 17/52, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 października 2018 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Sobiemyśl – dz. nr 17/53 i 17/52, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000,poz. 1349, poz. 1432), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1693, poz. 1669) - zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości zabudowanych, oznaczonych numerami działek 17/53 i 17/52, położonych w obrębie ewidencyjnym Sobiemyśl, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, na kwotę 101.700,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy siedemset złotych).

§2. Po zastosowaniu bonifikaty ustalonej zgodnie z uchwałą Nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r. – należność wyliczona do zapłaty zostanie zmniejszona o kwotę nakładów na wymianę stolarki okiennej poniesionych przez najemców.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomości, położone w obrębie ewidencyjnym Sobiemyśl, oznaczone numerami działek 17/35 i 17/40, zabudowane kolejno: budynkiem mieszkalnym nr 10c (w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny), budynkiem gospodarczym - przeznaczone zostały do sprzedaży na rzecz obecnych najemców Uchwałą Nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r. Ponadto ww. uchwałą wyrażona została zgoda na udzielenie 95 % bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i pomieszczeń przynależnych nabywanych za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 6 lipca 2018r. określił wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej, na kwotę 101.700,00 zł (sto jeden tysięcy siedemset złotych) netto, w tym:

  • wartość budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej, składającego się z jednego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 72,68 m2 – 96.100,00 zł,
  • wartość rynkowa dz. nr 17/53 o powierzchni 0,0170 ha (zabudowanej ww. budynkiem mieszkalnym) – 2.900,00 zł,
  • wartość rynkowa dz. nr 17/52 o powierzchni 0,0195 ha (zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 15,76 m2 – 2.700,00 zł.

Przy ostatecznym rozliczeniu, wyliczona należność z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej - zostanie pomniejszona o koszt poniesionych przez najemców nakładów na wymianę stolarki okiennej.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska