Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 grudnia 2018 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2 Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na wymianę uszkodzonych drzwi do biletomatów na parkingu przed Urzędem Miasta i Gminy w Gryfinie – 763,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na aktualizację lokalnego programu rewitalizacji – 1 000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).
 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny – 770,21 zł.
 4. Wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie zabezpieczenia środków na zakup urządzenia do sprzątania oraz środków chemicznych – 10 000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej, bieżącej).
 5. Wnioskami Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na działalność bieżącą w zakresie ochotniczych straży pożarnych – 620,00 zł.
 6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących realizacji projektu dotyczącego termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie – 229 000,00 zł.
 7. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 1 200 zł w obrębie funduszu sołeckiego m. Chwarstnica.
 8. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 800,00 zł w obrębie funduszu sołeckiego m. Bartkowo.
 9. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w wysokości 11 564,00 zł w obrębie funduszu sołeckiego m. Radziszewo.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie dochodów i wydatków w związku z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 34 802,19 zł.
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących realizacji projektu „Inwestujemy w naukę” w zakresie dochodów 6,76 zł oraz wydatków 9,11 zł.
 3. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 530/2018 w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 6 000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (działanie 13.1.2.1 W)

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz