Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.175.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31.12.2015 r. w sprawie miesięcznej opłaty za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 stycznia 2018 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.175.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31.12.2015 r. w sprawie miesięcznej opłaty za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) zarządzam co następuje:

§ 1. Użyty w tytule i w §2 i §3 Zarządzenia Nr 0050.175.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31.12.2015 r., zwrot „Senior-WIGOR” zastępuje się zwrotem „Senior +”.

§ 2. Przepis § 1 Zarządzenia Nr 0050.175.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31.12.2015 r., wspólnie otrzymuje nastepujące brzmienie: „Ustala się koszt pobytu wraz z usługami w Dziennym Domu „Senior +” w Gryfinie na kwotę 1 200,00 zł dla jednej osoby.”

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Dziennego Domu „Senior +” w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2016 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 157 dotyczącą zmiany uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020, na podstawie której zwrot „Senior-WIGOR” zastępuje się w odpowiedniej liczbie i przypadku zwrotem „Senior+”. W związku z powyższym uzasadnionym jest wprowadzenie w nieniejszej uchwale stosownej zmiany.
W ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020 powstał w Gryfinie Dzienny Dom "Senior +", zlokalizowany w Centrum Wodnym Laguna. Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt był realizowany do końca 2015 r. Od lutego 2016 r. Dzienny Dom jest jednostką organizacyjną Gminy Gryfino prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Podstawą miesięcznego kosztu utrzymania na rok 2018 jest kwota wydatków planowanych w budżecie jednostki, z uwzględnieniem ewentualnych środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.
Miesięczna odpłatność jaką mają ponosić uczestnicy jest uzależniona od wysokości dochodu, w tym osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe lub osoby w rodzinie. Kryterium dochodowe, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od dnia 1 października 2015 r. wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł oraz dla osoby w rodzinie 514 zł.
Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej nie przekracza kwoty 514 (dochód na osobę w rodzinie) i kwoty 634 zł (dochód osoby samotnie gospodarującej) – wówczas pobyt jest nieodpłatny.

  • powyżej 100% do 150 % kryterium – odpłatność wynosi 48 zł (4 %) i 60 zł (5 %)
  • powyżej 150% do 200 % kryterium – odpłatność wynosi 72 zł (6 %) i 84 zł (7 %)
  • powyżej 200% do 250 % kryterium – odpłatność wynosi 96 zł (8 %) i 108 zł (9 %)
  • powyżej 250% do 300% kryterium – 120 zł (10 %) i 132 zł (11 %)
  • powyżej 300% do 350 % kryterium – 144 zł (12 %) i 156 zł (13 %)
  • powyżej 350% do 400% kryterium – 168 zł (14 %) i 180 zł (15 %)
  • powyżej 400% do 600% kryterium – 240 zł (20 %) i 264 zł (22 %)
  • powyżej 600% do 800 % kryterium – 480 zł (40 %) i 504 zł (42 %)
  • powyżej 800 % kryterium - 1200 zł (100 %) i 1200 zł (100 %)

W sytuacji osoby samotnie gospodarującej, której dochód wynosi 1300 zł miesięcznie, należy zakwalifikować tę osobę do przedziału od 200 % do 250 % (1300 zł : 634 zł x 100 % = 205 %). Zatem wysokość odpłatności za pobyt w 2016 roku kształtuje się na poziomie 8 %, tj. 96 zł miesięcznie.

Kierownik
Dziennego Domu „Senior+” w Gryfinie
Sylwia Barticzka

Sporządziła:
Sylwia Kasprzyk