Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących utworzenia Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych – 7 100,00 zł.

 2. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących promocji gminy – 3 000,00 zł.

 3. Wnioskami Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących realizacji zadań bieżących – 195 309,70 zł.

 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków na udział w kosztach funkcjonowania szkolnych (pozaszkolnych) punktów katechetycznych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, do których w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają uczniowie szkół podstawowych oraz liceum ogólnokształcącego Gminy Gryfino – 935,00 zł.

 5. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących zadania pn. „Jesienna scena tańca” – 20 000,00 zł.

 6. W związku z oszczędnościami budżetowymi (uzupełnienie dotacji) w wysokości 41 533,00 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie, środki przeznacza się na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie dochodów i wydatków w związku z:

 1. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 323/2018 w sprawie przyznania dotacji celowej w wysokości 3 012,00 zł na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego (działanie 16.1.1.2.W, rezerwa celowa poz. 73).

 2. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 401/2018 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 52 603,30 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2.W).

 3. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 410/2018 w sprawie przyznania dotacji celowej w wysokości 41 533,00 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 r. (działanie 13.1.2.1.W, rezerwa celowa poz. 25).

 4. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 416/2018 w sprawie przyznania dotacji celowej w wysokości 115 075,00 zł na wypłatę zasiłków stałych (działanie 13.1.2.1.W, rezerwa celowa poz. 25).

 5. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 372/2018 w sprawie przyznania dotacji celowej w wysokości 6 605,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” (działanie 3.1.5.3.W, rezerwa celowa poz. 26).

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz