Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 85 000,00 na zakup płyt drogowych na utwardzenie drogi gminnej (ul. Kwiatowa w Żórawkach) – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.

  2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 4 000,00 na przeprowadzenie imprezy kulturalnej pn. „Ostatni Zielony Liść” oraz promocji marki Gminy Gryfino podczas imprezy pn. „Energia Międzyodrza”.

  3. Wnioskiem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 14 000,00 zł na zakup kontenera dla konserwatora.

  4. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Żabnica – 400,00 zł.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie dochodów i wydatków w związku z:

  1. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 261/2018 w sprawie przyznania dotacji celowej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania – 12 825,00 zł.

  2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w związku z podpisaniem umowy z Województwem Zachodniopomorskim dotyczącej otrzymania grantu sołeckiego na zadanie pn. „Rewitalizacja centrum kultury w Sobiemyślu” – 9 999,82 zł.

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Milena Świeboda

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz