Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Sobiemyśl – dz. nr 17/51 i 17/50, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 października 2018 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Sobiemyśl – dz. nr 17/51 i 17/50, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000,poz. 1349, poz. 1432), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1693, poz. 1669) - zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości zabudowanych, oznaczonych numerami działek 17/51 i 17/50, położonych w obrębie ewidencyjnym Sobiemyśl, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, na kwotę 101.600,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy sześćset złotych).

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomości, położone w obrębie ewidencyjnym Sobiemyśl, oznaczone numerami działek 17/51 i 17/50, zabudowane kolejno: budynkiem mieszkalnym nr 10b (w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny), budynkiem gospodarczym - przeznaczone zostały do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy Uchwałą Nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r. Ponadto ww. uchwałą wyrażona została zgoda na udzielenie 95 % bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i pomieszczeń przynależnych nabywanych za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 6 lipca 2018r. określił wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej, na kwotę 101.600,00 zł (sto jeden tysięcy sześćset złotych) netto, w tym:

  • wartość budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej, składającego się z jednego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 72,68 m2 – 96.200,00 zł,
  • wartość rynkowa dz. nr 17/51 o powierzchni 0,0164 ha (zabudowanej ww. budynkiem mieszkalnym) – 2.800,00 zł,
  • wartość rynkowa dz. nr 17/50 o powierzchni 0,0190 ha (zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 13,13 m2 – 2.600,00 zł.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska