Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Adama Asnyka 13/4

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 czerwca 2018 r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie  przy ul. Adama Asnyka 13/4

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000)  - zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Asnyka 13/4, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, w wysokości 174.705,98 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery złote siedemset pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy).

§2. Ww. cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę po miesiącu czerwcu 2018r. na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku - do daty jego sprzedaży.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

U z a s a d n i e n i e

Lokal mieszkalny nr 4, w budynku przy ul. Adama Asnyka 13 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy - Uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy  w Gryfinie z dnia 02 marca 1991r. Ponadto Uchwałą Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 28 czerwca 2007 r. - wyrażona została zgoda na udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży ww. lokalu w przypadku gdy lokal ten zostanie nabyty przez najemcę  za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 12 marca 2018r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej, na kwotę 170.590,00 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych) netto, w tym: 
* wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni 51,28 m2 wraz z udziałem  w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 164.900,00 zł,
* wartość udziału 25/1000 w prawie własności działki gruntu nr 49 obręb 4 miasta Gryfino, o powierzchni 0,2104 ha – 5.690,00 zł.
Ww. wartość rynkowa nieruchomości zwiększona została o kwotę 4.115,98 zł (cztery tysiące sto piętnaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), na którą składa się: kwota 1.308,70 zł - stanowiąca 23 % podatku VAT od wartości udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (tj. 5.690,00 zł x 23 %) oraz fundusz remontowy przyjęty na miesiąc czerwiec 2018 r. w wysokości - 2.807,28 zł. Cena nieruchomości wskazana na miesiąc czerwiec 2018 r. wynosi zatem - 174.705,98 zł.
Przy ostatecznym rozliczeniu, cena nieruchomości lokalowej zostanie zwiększona o sumę miesięcznych przypisów wpłat, dokonanych przez Gminę Gryfino na poczet funduszu remontowego (od miesiąca lipca 2018r. do daty sprzedaży lokalu).

Sporządziła:
Izabela Szczepańska