Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr: 41/1, 39/100 i 40/7 o łącznej pow. 0,1068 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, w wysokości 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działek oznaczonych nr: 41/1, 39/100 i 40/7 o łącznej powierzchni 0,1068 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, uchwałą nr XXXVIII/360/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2017 r. przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową mieszaną (6.MM).

Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu - cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.

Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonej w operacie szacunkowym, sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
J. Woldańska