Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 sierpnia 2018 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

 


UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 30.000,00 na zakup płyt betonowych z przeznaczeniem na utwardzenie drogi w m. Żórawki – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.
  2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 5.500,00 na zakupy materiałów do remontów.
  3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych oraz Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 10.000,00 zł na obsługę prawną w zakresie windykacji należności.
  4. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 55.000,00 zł na ekwiwalent dla strażaków ochotniczych straży pożarnych – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.
  5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Bartkowo – 500,00 zł.
  6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Dołgie – 940,00 zł.


Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sprawdziła
Maria Waszczyk

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz