Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.139.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino nr RPZP.08.03.00-32-K002/18

ZARZĄDZENIE Nr 0050.139.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 02 listopada 2018 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino nr RPZP.08.03.00-32-K002/18

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
Gminie Gryfino zostało przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu „Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino nr RPZP.08.03.00-32-K002/18.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli uczestniczących w kursach i szkoleniach.

Projekt realizowany będzie w terminie od listopada 2018 r. do czerwca 2020 r.

Sporządziła:
Marta Karpicka