Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62 i 1000) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Koniecznością prawidłowego ujęcia wkładu własnego w wysokości 24.858,55 zł dotyczącego realizacji projektu pn.: „Szkoła bez barier – wymiana posadzki podłogowej korytarza szkolnego na parterze budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Niepodległości 16 w Gryfinie”.

 2. Koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości 120,00 zł na wydatki dotyczące wydania indywidualnej opinii skarbowej.

 3. Wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości 1.920,00 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych do szlabanu elektromechanicznego na parking – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.

 4. Wnioskiem Naczelnika Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uporządkowanie terenu przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Gryfinie – 3.500,00 zł.

 5. Wnioskiem Naczelnika Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji leśnej oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 332,00 zł.

 6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości 8.400,00 zł na działania promocyjne Gminy Gryfino - środki z rezerwy bieżącej, ogólnej.

 7. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków na opłatę dotyczącą udostępnienia informatycznego systemu zarządzania budżetem obywatelskim – 1.000,00 zł.

 8. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 3.100,00 zł na organizację zajęć profilaktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla dzieci z najstarszych grup przedszkolnych.

 9. Wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 65,00 na opłaty związane z zawarciem umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.

 10. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Daleszewo – 200,00 zł.

 11. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków na budowę placu zabaw w miejscowości Bartkowo – 37.400,00 zł - środki z rezerwy majątkowej, celowej.

 12. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków na dotacje celowe z zakresu kultury fizycznej – 20.000,00 zł – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz