Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62 i 1000) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

  1. Koniecznością prawidłowego ujęcia środków finansowych w wysokości 403.711,00 zł dotyczących dotacji na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza - odcinek Gryfino - Trzcińsko Zdrój.

  2. Wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie uzupełnienia środków na rozbiórkę kotłowni w Starych Brynkach – 2.119,00 zł.

  3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie zabezpieczenia brakujących środków na działalność bieżącą wydziału - 65.000,00 zł.

  4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie prawidłowego ujęcia środków na zadania z zakresu promocji - 3.700,00 zł.

  5. Wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na modernizację podłogi na parterze budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 8.881,00 zł.

  6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków stanowiących wkład własny w związku z realizacją zadania dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu – 7.000,00 zł.

  7. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków na letni pobyt dzieci polskich z Ukrainy – 8.000,00 zł - środki z rezerwy ogólnej, bieżącej. Zadanie realizuje Gryfiński Dom Kultury.

  8. Wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 33.000,00 na wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Lipowej w Pniewie – środki z rezerwy celowej, majątkowej.

  9. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków związanych z realizacją zadań z zakresu kultury – 20.000,00 zł.

  10. Wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego dotyczących remontu świetlicy w Chwarstnicy – 15.915,69 zł.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz