Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050. 83.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050. 83.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, ·poz. 650, poz. 1000, poz. 1089) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, w następującej wysokości:

  • działki nr 299/3 o pow. 0,1140 ha w wysokości: 83.000,00 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące zł),

  • działki nr 299/22 o pow. 0,1171 ha w wysokości 86.000,00 zł (osiemdziesiąt sześć tys. zł).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone numerami działek: 299/3 ·i 299/22, położone w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, uchwałą nr XLVII/474/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 maja 2018 r. przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu - cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.

Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonych w operatach szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
J. Woldańska