Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.66.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.66.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019

Na podstawie art. 7, art. 30 ust. l i ust. 2 pkt 2 oraz art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 0050.66.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019 zmienia się załącznik nr 4 do Zarządzenia, nadając mu brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

UZASADNIENIE
Zmiana załącznika nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.66.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019 podyktowana jest dostosowaniem ww. załącznika do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.E. z 2016 r., L119, poz.1.

Sporządził
Daniel Cieślak