Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.31.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.10.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 stycznia 2018 r., w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntu i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu najmu za lokale i budynki użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino

ZARZĄDZENIE Nr 0050.31.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 marca 2018 r.

zmieniające zarządzenie Nr 0050.10.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 stycznia 2018 r., w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntu i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu najmu za lokale i budynki użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50) - zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.10.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 stycznia 2018 r., w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntu i powierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu najmu za lokale i budynki użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, zmienionego zarządzeniem Nr 0050.15.2018 z dnia 31 stycznia 2018r., załącznik Nr 1, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, bieżące gospodarowanie mieniem komunalnym należy do kompetencji burmistrza. W związku z koniecznością między innymi zachowania dotychczasowej stawki za dzierżawę gruntu pod ustawienie pojemników na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstyliów gospodarczych, należało wydać przedmiotowe zarządzenie.

Ponadto koniecznym jest dookreślenie okresu, za jaki naliczany będzie podstawowy czynsz za grunty wydzierżawiane pod stoiska handlowe, przeznaczone do sprzedaży towarów świątecznych oraz pod lokalizację wesołego miasteczka, objazdowego placu zabaw.

Sporządziła:
Teresa Drążek