Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 stycznia 2018 r.

w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) art. 109 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam nie wykonać prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, oznaczonych nr działek 367/8 o powierzchni 0,0059 ha i 367/10 o powierzchni 0,0057 ha (KW SZ1Y/00040315/9), w odniesieniu do których sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 44/2018 z dnia 11.01.2018 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie, przy ul. Parkowej nr 3a.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.

Zbywane działki zostały nabyte przez sprzedającą w 2011 r. od Gminy Gryfino.

Aktem notarialnym Rep. A Numer 44/2018 z dn. 11.01.2018 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży działek nr 367/8 o pow. 0,0059 ha i 367/10 o pow. 0,0057 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, za cenę 27.000,00 zł, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie skorzysta z ustawowego prawa pierwokupu.

Biorąc pod uwagę położenie i wielkość działek, uznaje się, że skorzystanie z prawa pierwokupu jest nieuzasadnione.

Sporządziła:
J. Woldańska