Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.89.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.85.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów

ZARZĄDZENIE Nr 0050.89.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.85.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów:

 1. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy,
  Chwarstnica, ul. Gryfińska 19, 74-100 Gryfino.

 2. Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie
  Gardno, ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino.

Na podstawie art. 63 ust. 14,15,16 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, poz. 1000) zarządzam:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.85.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów:

 1. 1. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy,
  Chwarstnica, ul. Gryfińska 19, 74-100 Gryfino.

 2. Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie
  Gardno, ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
   „Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji”,

  2. w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie
   „Swietłana Sochaj - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji”,

  3. w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
   „Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji”,

  4. w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie
   „Swietłana Sochaj - przedstawiciel organu prowadzącego - członek komisji”,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z art. 63 ust. 14, 15, 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) zarządzeniem Nr 0050.85.2018 z dnia 4 lipca 2018 r. powołał komisje konkursowe do przeprowadzenia postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów:

 1. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy,
  Chwarstnica, ul. Gryfińska 19, 74-100 Gryfino.

 2. Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie,
  Gardno, ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino.

Zmiany w składach komisji wprowadza się z powodów organizacyjnych.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska