Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 marca 2018 w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego 24/6

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 marca 2018

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego 24/6

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz. 130), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50) - zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego 24/6, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, w wysokości 159.762,47 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści siedem groszy).

§2. Ww. cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży oraz pomniejszona o wysokość poniesionych przez najemców nakładów na wymianę stolarki okiennej.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. Bol. Chrobrego 24 w Gryfinie przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemców Uchwałą Nr XIII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 02 marca 1991r. Ponadto Uchwałą Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. wyrażona została zgoda na udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży ww. lokalu w przypadku gdy lokal ten zostanie nabyty przez najemców za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 02 października 2017r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej, na kwotę 156.000,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto, w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni 44,50 m2 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 153.800,00 zł,

  • wartość udziału 18/1000 w prawie własności działki gruntu nr 242 obręb 3 miasta Gryfino, o powierzchni 0,0778 ha – 2.200,00 zł.

Ww. wartość rynkowa nieruchomości zwiększona została o kwotę 3.762,47 zł (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote 47/100), na którą składa się: 23 % podatku VAT od wartości udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (506,00 zł) oraz fundusz remontowy przyjęty na dzień 13.03.2018 r. (3.256,47 zł). Tym samym cena nieruchomości wskazana na miesiąc marzec 2018 r. wynosi - 159.762,47 zł.

Przy ostatecznym rozliczeniu, cena nieruchomości lokalowej zostanie pomniejszona o koszt poniesionych przez najemców nakładów na wymianę stolarki okiennej oraz zwiększona o sumę miesięcznych przypisów wpłat dokonanych przez Gminę Gryfino na poczet funduszu remontowego (od miesiąca kwietnia 2018r. do daty sprzedaży lokalu).

Sporządziła:
Izabela Szczepańska