Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z budową instalacji gazowej w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Żabnicy oraz w Daleszewie - 8.500,00 zł.

 2. Wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 100.000,00 zł na remont alejek na cmentarzu komunalnym w Gryfinie – środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.

 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie zabezpieczenia brakujących środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 450,00 zł.

 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie zabezpieczenia brakujących środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.950,00 zł.

 5. Wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na remont uszkodzonego gzymsu na budynku urzędu – 1.230,00 zł.

 6. Wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie w sprawie zabezpieczenia środków na przegląd i naprawę mechanizmów uruchamiających konstrukcje do koszykówki w kwocie 5.656,00 zł.

 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 97,50 zł na opłaty dotyczące kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie w budynku żłobka. Kontrolę należy przeprowadzić w związku z uruchamianiem z placówce dodatkowych 15 miejsc dla dzieci.

 8. Wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na opracowanie operatu szacunkowego linii kablowej elektroenergetycznej zlokalizowanej w Strefie Przemysłowej w Gardnie - 861,00 zł.

 9. Wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków na opłaty związane z zawarciem umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej - 47,00 zł.

 10. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w celu zabezpieczenia środków w wysokości 30.000,00 zł na likwidację dzikich wysypisk, zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz na pozostałe zadania z zakresu usług komunalnych ( środki w wysokości 10.000,00 zł z rezerwy bieżącej, ogólnej)

 11. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Wysoka Gryfińska – 530,00 zł.

 12. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Stare Brynki – 1.299,00 zł.

 13. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Gardno – 500,00 zł.

 14. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Krajnik – 500,00 zł.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie dochodów i wydatków w związku z:

 1. Otrzymaniem dodatkowych środków na zadanie „Rozbudowa istniejącego kąpieliska w miejscowości Steklno”. Zadanie realizowane będzie w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Środki zewnętrzne – 58.539,00 zł, wkład własny - 36.461,00 (środki z rezerwy majątkowej, celowej).

 2. Wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektu pn.: „Szkoła bez barier – wymiana posadzki podłogowej korytarza szkolnego na parterze budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Niepodległości 16 w Gryfinie” współfinansowanego przez Powiat Gryfiński (PFRON) w wysokości 24.491,15 zł oraz wkład własny w wysokości 24.858,55 zł.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz