Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62 i 1000) oraz § 11, pkt 1 Uchwały Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie wydatków budżetowych związana jest z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w wysokości 8.800,00 zł w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia środków na działalność bieżącą wydziału.

 2. Wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w wysokości 10,00 zł w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia środków na działalność bieżącą.

 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki dotyczące udziału w kosztach funkcjonowania szkolnych (pozaszkolnych) punktów katechetycznych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, do których uczęszczają uczniowie szkół podstawowych Gminy Gryfino – 600,00 zł.

 4. Wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 3.400,00 na opłaty przyłączeniowe pięciu przepompowni do sieci elektroenergetycznych - środki z rezerwy bieżącej, ogólnej.

 5. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków na realizację zadań z zakresu kultury – 1.600,00 zł.

 6. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Drzenin – 700,00 zł.

 7. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Chwarstnica – 800,00 zł.

 8. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Daleszewo – 400,00 zł.

 9. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków w obrębie funduszu sołeckiego m. Pniewo – 1.200,00 zł.

 10. Wnioskiem Kierownika Referatu Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków na zakup mebli kuchennych do świetlicy w Wełtyniu – 1.700,00 zł - środki z rezerwy ogólnej, bieżącej.

Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 w planie dochodów i wydatków w związku z:

 1. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 161/2018 w sprawie przyznania Gminie dotacji w wysokości 28.000,00 zł, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (środki z rezerwy cel. poz. 26, działanie 3.1.7.6.).

 2. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 148/2018 w sprawie przyznania Gminie dotacji w wysokości 275.000,00 zł, na utworzenie mieszkań chronionych i ich wyposażenie w ramach programu „Za życiem” (środki z rezerwy cel. poz. 33, działanie 13.1.2.1.W).

 3. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 173/2018 w sprawie przyznania Gminie dotacji w wysokości 4.123,71 zł, na świadczenia określone w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (działanie 13.4.1.6.W).

 4. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 154/2018 w sprawie przyznania Gminie dotacji w wysokości 32.000,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (środki z rezerwy cel. poz. 27, działanie 13.1.2.6.W).

 5. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 149/2018 w sprawie przyznania Gminie dotacji w wysokości 61,00 zł na wspieranie rodzin wielodzietnych w ramach „Karty Dużej Rodziny” (środki z rezerwy cel. poz.15, działanie 13.4.1.4.W).

 6. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 164/2018 w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 1.162.500,00 zł w obrębie tego samego działania. Środki dotyczące realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zostały przeniesione na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz